Album

Siavash Shams - Sahne (1994)

Siavash Shams - Sahne (1994)

 1. Bargard
 2. 2 Ta Cheshm
 3. Sahneh
 4. Yavash Yavash
 5. Bachehaa
 6. Chikeh
 7. Beraghs
 8. Gol
Bargard // Siavash Shams - Siavash Shams - Sahne (1994)
 1. Bargard // Siavash Shams - Siavash Shams - Sahne (1994)
 2. 2 Ta Cheshm // Siavash Shams - Siavash Shams - Sahne (1994)
 3. Sahneh // Siavash Shams - Siavash Shams - Sahne (1994)
 4. Yavash Yavash // Siavash Shams - Siavash Shams - Sahne (1994)
 5. Bachehaa // Siavash Shams - Siavash Shams - Sahne (1994)
 6. Chikeh // Siavash Shams - Siavash Shams - Sahne (1994)
 7. Beraghs // Siavash Shams - Siavash Shams - Sahne (1994)
 8. Gol // Siavash Shams - Siavash Shams - Sahne (1994)