Album

Shayar Ghanbari - I Love Yous

Shayar Ghanbari - I Love Yous

 1. Baghalam Kon
 2. Ghazal Banoo
 3. Taraneh e Ba Hal
 4. Kar e Shahyar
 5. Jang-Jo
 6. Eshgh Ama Peydast
 7. Bar Migardam
 8. Dostet-Daram ha
Baghalam Kon // Shayar Ghanbari - Shayar Ghanbari - I Love Yous
 1. Baghalam Kon // Shayar Ghanbari - Shayar Ghanbari - I Love Yous
 2. Ghazal Banoo // Shayar Ghanbari - Shayar Ghanbari - I Love Yous
 3. Taraneh e Ba Hal // Shayar Ghanbari - Shayar Ghanbari - I Love Yous
 4. Kar e Shahyar // Shayar Ghanbari - Shayar Ghanbari - I Love Yous
 5. Jang-Jo // Shayar Ghanbari - Shayar Ghanbari - I Love Yous
 6. Eshgh Ama Peydast // Shayar Ghanbari - Shayar Ghanbari - I Love Yous
 7. Bar Migardam // Shayar Ghanbari - Shayar Ghanbari - I Love Yous
 8. Dostet-Daram ha // Shayar Ghanbari - Shayar Ghanbari - I Love Yous