Album

Shahkar Binesh Pajooh - Eskenas

Shahkar Binesh Pajooh - Eskenas

 1. Mix
 2. Eshghe Khiabani
 3. Eskenas
 4. Khanandeh
 5. Instrumental
 6. Eshghe Laati
Mix // Shahkar Binesh Pajooh - Shahkar Binesh Pajooh - Eskenas
 1. Mix // Shahkar Binesh Pajooh - Shahkar Binesh Pajooh - Eskenas
 2. Eshghe Khiabani // Shahkar Binesh Pajooh - Shahkar Binesh Pajooh - Eskenas
 3. Eskenas // Shahkar Binesh Pajooh - Shahkar Binesh Pajooh - Eskenas
 4. Khanandeh // Shahkar Binesh Pajooh - Shahkar Binesh Pajooh - Eskenas
 5. Instrumental // Shahkar Binesh Pajooh - Shahkar Binesh Pajooh - Eskenas
 6. Eshghe Laati // Shahkar Binesh Pajooh - Shahkar Binesh Pajooh - Eskenas