Album

Maziyar Fallahi - Mahe Haftom 320

Maziyar Fallahi - Mahe Haftom 320

 1. Man Nemidoornam
 2. Ghadamhato Yekam Aheste Bardar
 3. Shoonehaye Bi Lebas
 4. Ba Geryeh Mikhandam
 5. Azat Moteshakeram
 6. Gandom
 7. Mahe Haftom
 8. Tamame Donyam
 9. Aroosak
 10. Taghate Gham
 11. Sargardoon
Man Nemidoornam // Maziyar Fallhi - Maziyar Fallahi - Mahe Haftom 320
 1. Man Nemidoornam // Maziyar Fallhi - Maziyar Fallahi - Mahe Haftom 320
 2. Ghadamhato Yekam Aheste Bardar // Maziyar Fallhi - Maziyar Fallahi - Mahe Haftom 320
 3. Shoonehaye Bi Lebas // Maziyar Fallhi - Maziyar Fallahi - Mahe Haftom 320
 4. Ba Geryeh Mikhandam // Maziyar Fallhi - Maziyar Fallahi - Mahe Haftom 320
 5. Azat Moteshakeram // Maziyar Fallahi - Maziyar Fallahi - Mahe Haftom 320
 6. Gandom // Maziyar Fallahi - Maziyar Fallahi - Mahe Haftom 320
 7. Mahe Haftom // Maziyar Fallahi - Maziyar Fallahi - Mahe Haftom 320
 8. Tamame Donyam // Maziyar Fallahi - Maziyar Fallahi - Mahe Haftom 320
 9. Aroosak // Maziyar Fallahi - Maziyar Fallahi - Mahe Haftom 320
 10. Taghate Gham // Maziyar Fallahi - Maziyar Fallahi - Mahe Haftom 320
 11. Sargardoon // Maziyar Fallahi - Maziyar Fallahi - Mahe Haftom 320