Album

Maziar Fallahi - Lanat Be Man

Maziar Fallahi - Lanat Be Man

 1. Ye Roz Safi Ye Roz Abri (Remix)
 2. Pedar
 3. Havat Khobe
 4. Yalda
 5. Moghaser
 6. Lanat Be Man
 7. Khoshbakhti
 8. Baraye Baran
 9. Akharin Nafas
 10. Badraghe
 11. Ye Roz Safi Ye Roz Abri
 12. Akse Yadegari
 13. Matarsak
 14. Asheghone
 15. Ghorbone Maste Negahet
Ye Roz Safi Ye Roz Abri (Remix) // Maziar Fallahi - Maziar Fallahi - Lanat Be Man
 1. Ye Roz Safi Ye Roz Abri (Remix) // Maziar Fallahi - Maziar Fallahi - Lanat Be Man
 2. Pedar // Maziar Fallahi - Maziar Fallahi - Lanat Be Man
 3. Havat Khobe // Maziar Fallahi - Maziar Fallahi - Lanat Be Man
 4. Yalda // Maziar Fallahi - Maziar Fallahi - Lanat Be Man
 5. Moghaser // Maziar Fallahi - Maziar Fallahi - Lanat Be Man
 6. Lanat Be Man // Maziar Fallahi - Maziar Fallahi - Lanat Be Man
 7. Khoshbakhti // Maziar Fallahi - Maziar Fallahi - Lanat Be Man
 8. Baraye Baran // Maziar Fallahi - Maziar Fallahi - Lanat Be Man
 9. Akharin Nafas // Maziar Fallahi - Maziar Fallahi - Lanat Be Man
 10. Badraghe // Maziar Fallahi - Maziar Fallahi - Lanat Be Man
 11. Ye Roz Safi Ye Roz Abri // Maziar Fallahi - Maziar Fallahi - Lanat Be Man